Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bastu sauna’s en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen Bastu sauna’s en klant.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld, hetzij via toezending, danwel via de website van Bastu sauna’s. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bastu sauna’s zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod

 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bastu sauna’s niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a) de prijs inclusief belastingen;
  b) de eventuele kosten van aflevering;
  c) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant.
 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bastu sauna’s langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Herroepingsrecht

 • Bij aankoop van een product van Bastu sauna’s geldt een bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dat de koop is gesloten.
 • Bij aankoop van een product via de website geldt eveneens een bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst/aflevering van het product.
 • Na de periode van 14 dagen is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met Bastu sauna’s.
 • Wanneer de aankoop na een periode van 14 dagen wordt geretourneerd, zonder instemming van Bastu sauna’s, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 • De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan Bastu sauna’s retourneert. Hierbij dient de consument de door Bastu sauna’s verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

Kosten herroepingsrecht

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien er kosten zijn gemaakt voor de betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Bastu sauna’s te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bastu sauna’s dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in het voorgaande artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Klant kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:
  a) volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
  b) speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
  c) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
  e) worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
  f) niet meer compleet zijn;
  g) tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
  h) (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.
  i) als het een product betreft uit onze outlet welke al gebruikt zijn.

De prijs

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Garantie

 • Op alle door Bastu sauna’s geleverde producten verstrekt Bastu sauna’s slechts de garantie die Bastu sauna’s zelf verkrijgt van haar leveranciers.
 • Op het product dakbedekking en de montage ervan is geen garantie van toepassing.
 • Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregelingen. Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan het verkochte, geven geen reden tot afkeuring.

Levering en uitvoering

 • Bastu sauna’s zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Bastu sauna’s kenbaar heeft gemaakt.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bastu sauna’s voorafgaand aan de levering een voorstel doen voor een vervangend product.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bastu sauna’s tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Bastu sauna’s bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Pallets worden bezorgt zo dicht mogelijk bij het aangegeven adres. Dit is afhankelijk van de bereik- en berijdbaarheid van het terrein met een vrachtwagen en/of palletwagen. De chauffeur zal ter plaatse bepalen hoe ver dat zal zijn.

Montagevoorwaarden

 • Wanneer Bastu sauna’s de montage verzorgt, dienen onderstaande zaken door consument te worden in acht genomen, danwel te worden opgevolgd;
  a) Het terrein dient goed toegankelijk te zijn en geen obstakels te hebben;
  b) De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
  c) Bastu sauna’s is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond;
  d) Bastu sauna’s is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;
  e) De klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen;
  f) De klant is zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van de vloer waarop de sauna wordt geplaatst;
  g) Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij consument.

Annulering

 • Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de klant (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk).
 • Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de klant in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Bastu sauna’s is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a) Daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  b) Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde zaken;
  c) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Bastu sauna’s en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bastu sauna’s ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bastu sauna’s gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bastu sauna’s kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Indien Bastu sauna’s ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bastu sauna’s gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Disclaimer

 • De informatie in deze algemene voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. Bastu sauna’s behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe vragen.